Disclaimer

Disclaimer voor www.duprie.nl

Du Prie bouw & ontwikkeling b.v. (Kamer van Koophandel: 28033764), hierna te noemen du Prie, verleent u hierbij toegang tot www.duprie.nl. Du Prie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Du Prie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van du Prie. Voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met du Prie. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan du Prie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij du Prie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van du Prie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling